Daňové právo

AML dokument

Fyzická osoba - potrebné vyplniť rukou, podpísať a poslať scan/fotku pred začatím spolupráce s EkonServis k.s.

Rizikové indície

Rizikové indície pri posudzovaní nového dodávateľ/odberateľa podľa pravidiel Rakúskej a Nemeckej daňovej správy

Oslobodenie od DPH pri fakturácii medzinárodným organizáciám

Fakturácia na OSN, diplomacia, NATO, EU, Európska komisia, ECB, EIB...

DPH - Definícia prevázkarne zahraničnej osoby

Usmernenie k uplatňovaniu § 4 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

Zákon 67/2020 Z.z. - "Lex Corona"

Úplné znenie zákona k 17.6.2020

Daňový poriadok 2020

Zmeny Daňového poriadku platné 2020

DPH - Stavebné práce - pomôcka FRSR na zatriedenie

Pomôcka k prenosu daňovej povinnosti zverejnená 2019 11

Zahraničné osoby - registrácia

Metodický pokyn upravený 18.2.2016

Zábezpeka na daň - Metodický pokyn FRSR

Metodický pokyn FRSR k zábezpeke pre rok 2016

Stavebné práce a DPH - Metodický pokyn FRSR

Metodický pokyn FRSR k DPH pri stavebných prácach od 1.1.2016 s prílohami

01

Treba krátiť náklady na prevádzku vozidla?

FRSR - Auto poskytnuté zamestnancovi aj na súkromné použitie

Reklamné predmety ako daňový náklad

Informácia k reklamným predmetom pre DzP 2015

Transferové ceny a ich evidencia

Nové Usmernenie MFSR k spôsobu evidencie Transferových cien

01

Dividenda a Zdravotné poistenie + tlačivá ZP

Povinnosti oznámiť Zdravotnej poisťovni dividendy za rok 2014

Dôvera

UNION

Metodický pokyn FRSR k zábezpeke pre rok 2016

Zákon o účtovníctve a Konsolidovaná účtovná závierka 2014

Máte povinnosť robiť konsolidáciu? Odpoveď je v zákone o účtovníctve

Mikro účtovná jednotka

Počnúc rokom 2014 zákon definuje MIKRO účtovnú jednotku - informácia DRSR

Zákon o dani z príjmov 2015 - úplné znenie

Znenie tak ako sme ho vložili do platného zákona

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015 - schválená

Znenie Novely zákona tak ako ho schválila NRSR 30.11.2014

Zmena stravného k 1.11.2014

Od 1.11.2014 je stravné pri tuzemských pracovných cestách 4,20€/ 6,30€/ 9,80€

Kontrolný výkaz - Chybový protokol DRSR

Daňové riaditeľstvo po podaní Kontrolného výkazu pošle Chybový protokol

Predčíslia účtov DÚ

Pri platení daní pred číslo účtu je nutné dať aj vhodné predčíslie

DPH zahraničných osôb a prevádzkareň na území SR

Pri fakturácii DPH zahraničným osobám je dôležitý vznik prevádzkárne

Registračné pokladnice - informácia o novele 2014

Informácia FRSR k novele zákona o ERP

Zákon o dani z pridanej hodnoty - informácia FRSR 2014 08

Informácia FRSR k novele zákona o DPH (o.i. aj Mini One Stop Shop)

Uloženie informácie o schválení účtovnej závierky do Zbierky listín

Informácia FRSR o spôsobe oznámenia a uloženia ÚZ za rok 2013

Zákon o dani z príjmov - rok 2014

Rekonštruované znenie zákona o dani z príjmov v znení k 1.9.2014

Zákon o dani z pridanej hodnoty - platný

Rekonštruované znenie Zákona o DPH v znení k 1.1.2014