EkonServis

Banner
Právo

DPH - Oprava daňového režimu v súvislosti s dodaním stavebných prác

DPH - Stavebné práce - pomôcka FRSR na zatriedenie

DPH 2016 - Zahraničné osoby - registrácia

DzMV - Informácia FRSR k priznaniu k Dani z motorových vozidiel za rok 2015

DPH 2016 - Zábezpeka na daň - Metodický pokyn FRSR

Platenie dane z motorových vozidiel

Stavebné práce 2016 a DPH - Metodický pokyn FRSR

Treba krátiť náklady na prevádzku vozidla?

Reklamné predmety ako daňový náklad

Tvorba opravných položiek a odpis príslušenstva

Nariadenie Komisie EÚ - Klasifikácia produkcie podľa činností CPA 2015

Dividenda a Zdravotné poistenie + tlačivá ZP

Zákon o účtovníctve a Konsolidovaná účtovná závierka 2014

Zákon o dani z príjmov 2015 - úplné znenie

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015 - schválená

Informácia DRSR k novele DPH účinnej k 1.10.2014

DPH zahraničných osôb a prevádzkareň na území SR

Registračné pokladnice - informácia o novele 2014

Zákon o dani z pridanej hodnoty - informácia FRSR 2014 08

Uloženie informácie o schválení účtovnej závierky do Zbierky listín

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Česko - Slovensko

Zákon o dani z pridanej hodnoty - platný